Ways to Eat Avocado

Avocado  Shake

1

Prep Time: 2min

1 ripe avocado Lemon, for squeezing Sea salt 2 to 4 slices toasted bread